Következő szigetszentmiklósi tantermi KRESZ tanfolyamunk indulási időpontja: 2023.12.13.
Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


 Az adatkezelő adatai

Név:                             Jakabjogsi Kft

Székhely:                     2310 Szigetszentmiklós, Csokonai köz 1/9

Telefonszám:              +36-20/491-1701

E-mail:                         info@jakabautosiskola.hu

Képviselő:                    Jakab László

Honlap:                        https://www.jakabautosiskola.hu

 

Az Autósiskola a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Autósiskola adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

·         2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

·         13/1992. (VI. 26.) NM rendelet - a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról (NM rendelet)

·         az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)

·         Az Európai Parlamet és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, vala

·         2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

·         A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet.

 

Az Autósiskola honlapján megadott adatok automatikusan a szolgáltató ügyféladat-kezelő adatbázisába kerülnek. Az Autósiskola a honlapon megadott adatokon kívül az adatkezelés céljának megfelelően további adatokat is kérhet, azonban a kezelt adatok köre ebben az esetben sem terjeszkedhet túl az Autósiskola által nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez szükséges mértéken.

 

A kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

1.      A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat:

·         név

·         születési név,

·         anyja neve

·         születési hely és idő

·         állampolgárság

·         lakcím

·         értesítési cím

·         telefonszám

·         e-mail cím

·         személyazonosító okmány adatai

·         járművezetői igazolvány adatai

·         vezetői engedély adatai

·         nyilatkozat alapfokú iskolai végzettségről

·         felmentést igazoló okmány adatai

·         egészségügyi alkalmasságának adatai

·         járművezetéstől eltiltásának adatai

·         okmányai visszavonásának adatai

·         után képzési kötelezettségére vonatkozó adatai

·         vezetési jártasság igazolására vonatkozó adatai

·         tanfolyammentes vizsgára kötelezésének adatai

·         kényszergyógyítás vagy kényszergyógykezelés ténye

·         soron kívüli egészségi alkalmassági igazolás adatai

·         rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatának adatai

Adatkezelés célja: a szerződés teljesítése érdekében a közúti járművezetői vizsgához a vizsgázó személy 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerint előírt adatainak vizsgáztató közlekedési hatóság általi regisztrálása.

·         Személyes adat:

·         gondviselő neve

·         gondviselő telefonszáma

·         gondviselő email címe

Adatkezelés célja: 16. életévét be nem töltött gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy azonosítása.

2.      Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, illetve az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul és a szerződés kötésének előfeltétele. Amennyiben Ön személyes adatainak kezeléséhez nem járul hozzá, illetve nem teljesíti az adatszolgáltatást, úgy a szerződés nem jön létre.

 

3.      Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a személyes adatait a szerződésből fakadó követelések érvényesíthetőségének elévüléséig, valamint a kapcsolódó jogszabályok által előírt időtartamig, de legalább a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény számviteli bizonylatok megőrzési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések szerinti időtartamig, azaz 8 évig kezeli.


Az adatkezelés biztonsága

Az Autósiskola számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, illetve az adatfeldolgozóinál találhatók meg.

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

·         az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

·         hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

·         változatlansága igazolható (adatintegritás);

·         a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatok megfelelő intézkedésekkel védettek különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Autósiskola informatikai rendszere védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen.


Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását, illetve élhet az adathordozhatósághoz való jogával az adatkezelő fenti elérhetőségein.

·         Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

 

·         Helyesbítés joga: Az adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

 

·         Zárolás: Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

 

·         Törléshez való jog: Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, 5 hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

·         Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

·         Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben az Autósiskola a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

·         Eljárás kérelem/tiltakozás esetén: Az Autósiskola a kérelem/tiltakozás beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelem/tiltakozás nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Autósiskola az információkat a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, kivéve ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó. Ebben az esetben az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést vagy díjat számíthat fel.

 

·         A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a jogait.

 

Az adatok megismerésére jogosult személyek

A személyes adatokat - az alkalmazásukra létrejött szerződésben foglalt jogaik és kötelezettségeik, valamint az adatkezelés céljának teljesítéséhez szükséges mértékben - kizárólag az Autósiskola és annak munkavállalói, valamint az általa munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében alkalmazott személyek (továbbiakban együttesen: alkalmazottak), adattovábbítás estén az adattovábbítás címzettjei és azok alkalmazottai, az Autósiskola által szerződés alapján igénybevett adatfeldolgozók, ezek alkalmazottai ismerhetik meg.

Az adatkezelő az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

1.      Név: 3in1 Hosting Bt.

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1.

Adatfeldolgozói feladat: a személyes adatok tárolása (tárhelyszolgáltató)

 

2.      Név: Duinfo-com Kft.

Székhely: 2336 Dunavarsány, Nyár u. 8.

Adatfeldolgozói feladat: számviteli, könyviteli feladatok ellátása

 

3.      Név: gyakorlati oktató - személye a tanuló igényeinek és az Autósiskola rendelkezésére álló kapacitásának a figyelembevételével a gyakorlati oktatás megkezdése előtt kerül kijelölésre Adatfeldolgozói feladat: a tanulókkal történő kapcsolatfelvétel/kapcsolattartás, valamint a tanulók részére tartott képzés dokumentálása

 

Különleges adatok kezelése

A közúti járművezető-jelölt - az NM rendelet alapján - köteles előzetes egészségi alkalmassági vizsgálaton részt venni. Az orvosi alkalmassági igazolás megléte a vizsgára bocsátás feltétele. Az Autósiskola a részére átadott orvosi alkalmassági igazolást a vizsgaigény jelentéssel együtt átadja a közlekedési hatóság részére.

Az Autósiskola a különleges adatokról nyilvántartást nem vezet, az igazolásokból sem eredeti, sem másolati példányt nem őriz meg. Az adatkezelés kizárólag az igazolás meglétének ellenőrzésére, átvételére és a közlekedési hatóság részére történő továbbítására korlátozódik.

 

Értelmező rendelkezések

·         Személyes adat: az Önnel kapcsolatba hozható adat, így például az Ön neve, email címe, arcképe, hangja, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az ezekből levonható következtetés.

 

·         Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

·         Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (pl. korlátolt felelősségű társaság), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. egyesület), amely meghatározza az adatok kezelésének célját, illetve meghozza és végrehajtja vagy végrehajtatja az adatkezelésre vonatkozó döntéseket.

 

·         Adatkezelés: az adatokon végzett művelet, így például a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése, megsemmisítése, kép- vagy hangfelvétel készítése stb.

 

·         Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

·         Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, így például az adatok tárolásának biztosítása, könyvelési feladatok ellátása.

 

·         Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a jogait.

Panasztételi lehetőség:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu


Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek). 

Elérhetőségek

Szigetszentmiklós, Szent Miklós út 18. (bejárat a Jókai utca felől)

Ügyfélszolgálat: 06-70-416-1219 - info@jakabautosiskola.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 09:00-18:00
Kedd 09:00-17:00
Szerda 09:00-18:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek 09:00-17:00


Bankszámla adatok:

számlaszám: 12023132-01709307-00100000; számlatulajdonos: Jakabjogsi Kft.; bank: Raiffeisen bank


Ha kérdése van, nyugodtan keressen minket!